ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Από τα πρακτικά της με αρ. 1
ης ειδικής συνεδρίασης του ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ –
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Θέμα : «Εκλογή Προεδρείου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Διαδημοτικού Συνδέσμου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
Ναυπλίου – Επιδαύρου ».
Στο Ναύπλιο σήμερα στις 14 του Μηνός Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.,
συνήλθαν σε ειδική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ναυπλίου (Βασ. Κωνσταντίνου 34,
Ναύπλιο), τα μέλη του Διαδημοτικού συνδέσμου περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Ναυπλίου – Επιδαύρου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1262/10-3-2022 έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου Επιδαύρου κ. Χρόνη Αναστασίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246
του Ν.3463/06 που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για την διενέργεια εκλογών.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (5) πέντε
τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα (4) τέσσερα μέλη τα οποία επέδειξαν τα απαραίτητα
υγειονομικά πιστοποιητικά (εμβολιασμού, νόσησης, rapid).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Λέντζος Παναγιώτης-Δημ.Σύμβουλος Ναυπλίου 1) Αλημπέρτη Μαρία-Δημ. Σύμβουλος
2) Ζέρβας Χρήστος-Δημ.Σύμβουλος Ναυπλίου Ναυπλίου
3) Ζαφείρης Αναστάσιος-Δημ.Σύμβουλος Ναυπλίου
4) Χρόνης Αναστάσιος-Δήμαρχος Επιδαύρου
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης κ. Χρόνης Αναστάσιος
κήρυξε την έναρξή της και είπε τα εξής: “Σύμφωνα με την συστατική πράξη του Συνδέσμου
(ΦΕΚ 3751/Β΄/7-9-2020), τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν.3463/06 και τις εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών 102/63900/13.09.2019 και 99/26704/29.04.2020, προκειμένου να
λειτουργήσει ο Σύνδεσμος, πρέπει να εκλέξει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου και Εκτελεστική Επιτροπή για χρονικό διάστημα έως την λήξη της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου ήτοι 31/12/2013.
Καλώ τους εκπροσώπους του Δήμου Ναυπλίου να αποσυρθούν ώστε να αναδείξουν
υποψήφιους για τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και δύο για την εκτελεστική επιτροπή.
Εγώ, ως μοναδικός εκπρόσωπος του Δήμου Επιδαύρου, θέτω υποψηφιότητα μόνο για την θέση
μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής.”
Μετά το πέρας της διαδικασίας ο Προεδρεύων ανακοίνωσε τα εξής:
Μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου αναδείχθηκε ο
εκπρόσωπος του Δήμου Ναυπλιέων κ. Λέντζος Παναγιώτης.
Μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου αναδείχθηκε ο
εκπρόσωπος του Δήμου Ναυπλιέων κ. Ζέρβας Χρήστος.
Υποψήφιοι ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αναδείχθηκαν οι εκπρόσωποι του
Δήμου Ναυπλίου κ.κ. Ζέρβας Χρήστος και Ζαφείρης Αναστάσιος.
Εφόσον δεν υπήρξε άλλος υποψήφιος, ο Προεδρεύων κ. Χρόνης Αναστάσιος κάλεσε τους
Συμβούλους με μυστική ψηφοφορία να αναδείξουν τον Πρόεδρο.
Σε σύνολο τεσσάρων ψηφισάντων, βρέθηκαν τέσσερα έγκυρα ψηφοδέλτια.
Έλαβε ψήφους προτίμησης: κ. Λέντζος Παναγιώτης τέσσερις (4).
Επομένως εκλέγεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π.
«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» ο κ. Λέντζος Παναγιώτης, εκπρόσωπος του
Δήμου Ναυπλιέων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολο των παρόντων μελών του, επικυρώνει ομόφωνα το
αποτέλεσμα της εκλογής του Προέδρου του Συνδέσμου για την διετία 2022-2023.
Ο Προεδρεύων κ. Χρόνης Αναστάσιος κάλεσε τους Συμβούλους με μυστική ψηφοφορία
να αναδείξουν τον Αντιπρόεδρο.
Σε σύνολο τεσσάρων ψηφισάντων, βρέθηκαν τέσσερα έγκυρα ψηφοδέλτια.
Έλαβε ψήφους προτίμησης: κ. Ζέρβας Χρήστος τέσσερις (4).
Επομένως εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π.
«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» ο κ. Ζέρβας Χρήστος, εκπρόσωπος του
Δήμου Ναυπλιέων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολο των παρόντων μελών του, επικυρώνει ομόφωνα το
αποτέλεσμα της εκλογής του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου για την διετία 2022-2023.
Ο Προεδρεύων κ. Χρόνης Αναστάσιος κάλεσε τους Συμβούλους με μυστική ψηφοφορία
να αναδείξουν τον Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Σε σύνολο τεσσάρων ψηφισάντων, βρέθηκαν τέσσερα έγκυρα ψηφοδέλτια.
Έλαβε ψήφους προτίμησης: κ. Χρόνης Αναστάσιος τέσσερις (4).
Επομένως εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν. Π.
«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» ο κ. Χρόνης Αναστάσιος, εκπρόσωπος του
Δήμου Επιδαύρου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολο των παρόντων μελών του, επικυρώνει ομόφωνα το
αποτέλεσμα της εκλογής του Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής για την διετία 2022-
2023.
Ο Προεδρεύων κ. Χρόνης Αναστάσιος κάλεσε τους Συμβούλους με μυστική ψηφοφορία
να αναδείξουν ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Σε σύνολο τεσσάρων ψηφισάντων, βρέθηκαν τέσσερα έγκυρα ψηφοδέλτια.
Έλαβαν ψήφους προτίμησης: κ. Ζέρβας Χρήστος, τέσσερις (4)
κ. Ζαφείρης Αναστάσιος, τρεις (3)
Επομένως εκλέγεται ως τακτικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν. Π.
«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» ο κ. Ζέρβας Χρήστος και ως
αναπληρωματικό μέλος ο κ. Ζαφείρης Αναστάσιος, εκπρόσωποι αμφότεροι του Δήμου
Ναυπλιέων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολο των παρόντων μελών του, επικυρώνει ομόφωνα το
αποτέλεσμα της εκλογής του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής
για την διετία 2022-2023.
Ανακεφαλαιώνοντας, ο Προεδρεύων κ. Χρόνης Αναστάσιος, ανακοινώνει το
αποτέλεσμα των εκλογών ως εξής:
• Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για 2ετή θητεία του ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ –
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ εκλέγεται ο κ. Λέντζος Παναγιώτης.
• Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για 2ετή θητεία του ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ –
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ εκλέγεται ο κ. Ζέρβας Χρήστος
• Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής για 2ετή θητεία του ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ –
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ εκλέγεται ο κ. Χρόνης Αναστάσιος
• Τακτικό Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής για 2ετή θητεία του ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ –
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ εκλέγεται ο κ. Ζέρβας Χρήστος
• Αναπληρωματικό Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής για 2ετή θητεία του
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ εκλέγεται ο κ. Ζαφείρης Αναστάσιος
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ειδικής συνεδρίασης, λύεται
αυτή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ
Λέντζος Παναγιώτης
Ζέρβας Χρήστος
Αναστάσιος Χρόνης Ζαφείρης Αναστάσιος

AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ, 14/3/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ

Related Articles

Back to top button