ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ -ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Θέμα : «Επανεκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών
Εκτελεστικής Επιτροπής του Διαδημοτικού Συνδέσμου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
Ναυπλίου – Επιδαύρου ».
Στο Ναύπλιο σήμερα 3 Ιουλίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθαν σε ειδική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ναυπλίου (Βασ. Κωνσταντίνου 34, Ναύπλιο) κατόπιν της αρ.πρ. 98481/23-06-
2022 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου
(ΑΔΑ:6ΑΧΓΟΡ1Φ-Β96), τα μέλη του Διαδημοτικού Συνδέσμου περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Ναυπλίου – Επιδαύρου, μετά από την αριθμ. πρωτ. 07/ 01-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του κου Ζέρβα
Χρήστου, ως πλειοψηφίσαντα σε ψήφους Δημ.Συμβούλου του Δ.Ναυπλιέων και αντιπροσώπου του
Δήμου Ναυπλιέων στον Σύνδεσμο που επιδόθηκε νόμιμα σε όλους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (5) πέντε τακτικών μελών βρέθηκαν
παρόντα τέσσερα ( 4) μέλη τα εξής:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

 1. Ζέρβας Χρήστος, Δημ.Σύμβουλος Δ.Ναυπλιέων 1. Λέντζος Παναγιώτης , Δημ.Σύμβουλος
 2. Ζαφείρης Αναστάσιος, Δημ.Σύμβουλος Δ.Ναυπλιέων Ναυπλιέων ( δικαιολογημένα απών )
 3. Αλημπέρτη Μαρία, Δημ.Σύμβουλος Δ.Ναυπλιέων
 4. Χρόνης Αναστάσιος, Δήμαρχος Επιδαύρου
  Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης κι ανέθεσε
  καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην υπάλληλο του Δήμου Ναυπλιέων κα.Χρηστάκου Κατερίνα.
  Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Προεδρεύων κ. Ζέρβας Χρήστος , ανέφερε τα εξής:
  Σύμφωνα με την αρ. 99/ αρ.πρ. 26704/29-4-20 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ « Επισημαίνουμε εκ νέου ότι στους
  Συνδέσμους Ο.Τ.Α., η διάταξη εφαρμόζεται μόνο ως προς τα μέλη που αναλογούν στον εκάστοτε συμμετέχοντα
  Δήμο κι όχι ως προς τον ορισμό του προέδρου (όπως και του αντιπροέδρου και των μελών της εκτελεστικής
  επιτροπής), όπου ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 246 παρ. 7, εδ. γ’ του
  Κ.Δ.Κ.) ….»
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 και 8 του άρθρου 246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
  Ν.3463/2006, ορίζονται τα εξής: «…7. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα του Συνδέσμου, μέσα
  σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των αντιπροσώπων, ύστερα από πρόσκληση του αντιπροσώπου του Δήμου
  ή της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου. Αν υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόσωποι του Δήμου ή της
  Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του δημάρχου,
  εφόσον αυτός είναι αντιπρόσωπος, ή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου, που είναι αντιπρόσωπος και
  έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά,
  στην απόφαση του δικαστηρίου για την ανακήρυξη των επιτυχόντων. Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο
  εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής για διετή

Related Articles

Back to top button