ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
2ης/ 26-5-2022 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ- ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Τα μέλη του Διαδημοτικού Συνδέσμου περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Ναυπλίου- Επιδαύρου


συνήλθαν σήμερα Πέμπτη 26 Mαΐου 2022 και από ώρα 14:00 έως 20:00 σε δια περιφοράς
κατεπείγουσα συνεδρίαση ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου ), ύστερα από την με αρ.
πρ. 1/26-5-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Διαδημοτικού
συνδέσμου περίθαλψης αδέσποτων Ζώων συντροφιάς Ναυπλίου- Επιδαύρου» κου Λέντζου Παναγιώτη, η
οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και γνωστοποιήθηκε στα μέλη του Διαδημοτικού Συνδέσμου την ημέρα της
συνεδρίασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων: 1.α) των διατάξεων του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ)(ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και β) του άρθρου 67 του
Ν. 4830/2021, 2) της αρ. 643/21 (αρ. πρωτ. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του ΥΠ.Ε.Σ..
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Διαδημοτικού Συνδέσμου κ. Λέντζο Παναγιώτη ότι υπήρχε νόμιμη
απαρτία με την συμμετοχή τουλάχιστον των δυο τρίτων 2/3 των μελών (Εγκύκλιο 426/13-11- 2020 του
ΥΠΕΣ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»), αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών συμμετείχαν
τέσσερα μέλη (4) , οι εξής:
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 1. Πρόεδρος : Λέντζος Παναγιώτης
 2. Αντιπρόεδρος: Ζέρβας Χρήστος
 3. Χρόνης Αναστάσιος
 4. Ζαφείρης Αναστάσιος
  Δικαιολογημένα απόντες: Αλημπέρτη Μαρία
  Πρακτικό τηρήθηκε από τον δημοτικό υπάλληλο κο Ζουγλή Βασίλειο.
  Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος
  στο κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος εξήγησε ότι το χρονικό όριο για την υποβολή προτάσεων
  είναι περιορισμένο (31-5-2022) και για τον λόγο αυτόν παρίσταται ανάγκη της κατεπείγουσας συνεδρίασης
  και συζήτησης του παρόντος θέματος.
  Το Σώμα αποφασίζει Ομόφωνα την έγκριση του κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης και της
  συζήτησης του θέματος.
  Ακολούθως τέθηκε υπόψη των συμμετεχόντων μελών η με αριθμ. πρωτ. 8914/ 26-05-2022 εισήγηση της
  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπλιέων με θέμα « Λήψη απόφασης για έγκριση
  προγραμματικής σύμβασης, έγκριση μελετών και υποβολή πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XΙΙ του
  Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
  Σύμφωνα με την Πρόσκληση XΙΙ (αρ. πρωτ. 78944/27-10-2021) του Υπουργείο
  Εσωτερικών /Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
  Αναπτυξιακής Πολιτικής/ Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/
  Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε. για την υποβολή
  προτάσεων στον Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
  δραστηριότητες των δήμων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», προβλέπεται η
  χρηματοδότηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την κατασκευή,
  επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων
  ζώων συντροφιάς καθώς και για λοιπό πάγιο εξοπλισμό που απαιτείται για την
  υλοποίηση από τους Δήμους των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.
  4830/2021.
  Βασικοί στόχοι είναι η δημιουργία και η βελτίωση των εν λόγω υποδομών και η
  προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021 ώστε να
  αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων από τους Δήμους υπηρεσιών στον τομέα
  της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και
  την προστασία αυτών.
  Οι δυνητικοί δικαιούχοι που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση ως προς όλες τις
  επιλέξιμες δαπάνες, ήτοι οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που δεν έχουν
  ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XΙΙ μέχρι
  την δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης, μπορούν να περιλάβουν στην αίτησή τους
  έως δύο (2) κύρια υποέργα, με προϋπολογισμό έως 300.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για
  κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων
  αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Δήμων και συγκεκριμένο ποσό βάση του μόνιμου
  πληθυσμού και της έκτασης των Δήμων για προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού.
  Σε περιπτώσεις Συνδέσμων Δήμων, το ποσό της χρηματοδότησης του δύναται να
  αυξηθεί μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας αύξησής του. Σε κάθε
  περίπτωση, το ανώτατο ποσό της χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στις επιλέξιμες
  δαπάνες δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ
  πλέον Φ.Π.Α..
  Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, του άρθρου 100
  του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α) μεταξύ του Διαδημοτικού Συνδέσμου Περίθαλψης
  Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Ναυπλίου – Επιδαύρου και του Δήμου Ναυπλιέων, με
  σκοπό :
  • την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» στον Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και
  πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του Προγράμματος
  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» από τον Δήμο Ναυπλιέων
  • την κατασκευή της εν λόγω μονάδας, μέσω του υποέργου 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 72 ΖΩΩΝ»
  • τον εξοπλισμό της εν λόγω μονάδας, μέσω του υποέργου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
  • την παροχή κτηνιατρικών πράξεων για την στείρωση και τον εμβολιασμό αδέσποτων
  ζώων συντροφιάς υποέργο 3 «ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»
  Στο κείμενο της προγραμματικής σύμβασης, ορίζεται αναλυτικά το αντικείμενο της
  σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο του έργου που αφορά, τα δικαιώματα και οι
  υποχρεώσεις των συμβαλλομένων καθώς και η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
  Μετά τα ανωτέρω
  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
 5. Την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης:
  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» με σκοπό την
  κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου
  Ναυπλιέων και του Δήμου Επιδαύρου ως παρακάτω.
 6. Την έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 72 ΖΩΩΝ» προϋπολογισμού 818.400,00 ευρώ με ΦΠΑ
  24%
 7. Την έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
  ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» προϋπολογισμού
  21.894,68 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
 8. Την έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
  ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»
  προϋπολογισμού 21.861,20 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
 9. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» προϋπολογισμού 862.155,88 ευρώ με ΦΠΑ 24%
  στον Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
  δραστηριότητες των δήμων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» από τον Δήμο
  Ναυπλιέων
 10. Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης XΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με
  αρ. πρωτ. 78944/27-10-2021 του Υπουργείο Εσωτερικών
 11. Την κάλυψη με ιδίους πόρους του Δήμου Ναυπλιέων ή από άλλο χρηματοδοτικό
  πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει
 12. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για να προβεί στην υπογραφή κάθε σχετικού
  εγγράφου που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης
  ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ –
  ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
  ΔΗΜΟΣ NAYΠΛΙΕΩΝ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
  Μεταξύ
  Του ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
  ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
  και
  του ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
  για την Πράξη
  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XΙΙ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και
  εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς –
  Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10
  του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς –
  Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»
  του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI»
  Άξονας Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
  δραστηριότητες των δήμων»
  Ναύπλιο, Μάιος 2022
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
  Στο Ναύπλιο, σήμερα την …/05/2022, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
 13. του Διαδημοτικού Συνδέσμου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Ναυπλίου
 • Επιδαύρου, με έδρα τον Δήμο Ναυπλιέων , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τ…
  ……………………. κ.. …………………………………………. σύμφωνα με την απόφαση ……………………
  με αριθμό ……/20…, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του
  Έργου»
 1. του Δήμου Ναυπλιέων, που εδρεύει στο Ναύπλιο και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον
  Δημήτριο Κωστούρο, Δήμαρχο, σύμφωνα με την απόφαση …………………… με αριθμό
  ……/20…, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας
  Υλοποίησης»
  Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω
  διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
 2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 72
  αυτού.
 3. Το ΦΕΚ 3751/Β’/07-09-2020 «Σύσταση Συνδέσμου μεταξύ των Δήμων Ναυπλιέων και
  Επιδαύρου με την επωνυμία: «Διαδημοτικός Σύνδεσμος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων
  Συντροφιάς Ναυπλίου – Επιδαύρου»».
 4. Τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων
  συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» με το οποίο θεσπίστηκε ειδικό
  χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την επωνυμία «Άργος».
 5. Την με Αρ. Πρωτ. 78944/27-10-2021 Υπουργείου Εσωτερικών Πρόσκληση XΙΙ του
  Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και
  πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»
 6. Την αριθμ. ………………… με ΑΔΑ …………………… απόφαση ……….. του Διαδημοτικού
  Σύνδεσμου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Ναυπλίου – Επιδαύρου με την
  οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, η σκοπιμότητα
  αυτής, και εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος …………………….. για την υπογραφή της.
 7. Την αριθμ. ………………… με ΑΔΑ …………………… απόφαση …………………… του Δήμου
  Ναυπλιέων με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης,
  η σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της.
  συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
  ΠΡΟΟΙΜΙΟ
  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν
  για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η αρμοδιότητα αυτή
  μπορεί να ασκείται και από Συνδέσμους Δήμων, στο πλαίσιο των οποίων όμοροι Δήμοι μπορούν
  να λειτουργούν καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή
  παραχωρούμενους από το δημόσιο, την Περιφέρεια ή ιδιώτες χώρους.
  Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική συνέχεια που παρουσιάζουν οι Δήμοι Ναυπλιέων και
  Επιδαύρου και κατά συνέπεια το διαδημοτικό χαρακτήρα των προβλημάτων που σχετίζονται με
  τη διαχείριση του κρίσιμου ζητήματος της συλλογής, περίθαλψης και προστασίας των αδέσποτων
  ζώων, συστάθηκε ο διαδημοτικός φορέας με την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Δήμων (Ν.
  3463/2006) μορφή του Συνδέσμου, με σκοπό την οργάνωση και εφαρμογή ενός υπεροπτικού
  σχεδίου εντοπισμού, περισυλλογής και μεταφοράς των αδέσποτων ζώων παράλληλα με τη
  δημιουργία και λειτουργία ενός καταφυγίου αδέσποτων ζώων.
  Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI», με
  Αρ. Πρωτ. 78944/27-10-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών και τίτλο «Κατασκευή, επισκευή,
  συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς –
  Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.
  4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και
  λοιπές διατάξεις», προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ», για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδεσπότων ζώων
  του Δήμου Ναυπλιέων και του Δήμου Επιδαύρου, η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν
  συντομίας «το Έργο».
  Η πράξη αναλυτικά περιλαμβάνει τρία υποέργα, όπως αυτά αναλύονται στη συνέχεια:
  Το υποέργο 1 «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου για κτίριο
  Διοίκησης και προκατασκευασμένου οικίσκου για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων
  συντροφιάς χωρητικότητας 72 ζώων» αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση
  προκατασκευασμένου οικίσκου κτιρίου Διοίκησης και προκατασκευασμένων οικίσκων φιλοξενίας
  αδέσποτων ζώων συντροφιάς χωρητικότητας 72 ζώων, το οποίο θα τοποθετηθεί σε οικόπεδο
  χωροθετημένο στο Δήμο Επιδαύρου, και θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από
  την ισχύουσα νομοθεσία, με απώτερο στόχο την μελλοντική χρησιμοποίηση του ως καταφύγιο
  μικρών ζώων συντροφιάς και την συνολική αναβάθμιση του χώρου .
  Το υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών περισυλλογής και
  φροντίδας αδέσποτων ζώων» αφορά στην Προμήθεια εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών
  για την περισυλλογή, τον χειρισμό και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων που θα φιλοξενηθούν
  στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς που πρόκειται να υλοποιηθεί στον Δήμο Επιδαύρου.
  Το υποέργο 3 «Παροχή κτηνιατρικών πράξεων για την στείρωση και τον εμβολιασμό
  αδέσποτων ζώων συντροφιάς» αφορά την παροχή κτηνιατρικών πράξεων, καθώς και την
  προμήθεια των κατάλληλων αναλώσιμων υλικών που απαιτούνται για την στείρωση και τον
  εμβολιασμό των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που θα φιλοξενηθούν στο καταφύγιο ζώων που
  πρόκειται να υλοποιηθεί, με απώτερο στόχο την υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα των
  αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και τη μείωση του αριθμού τους στα διοικητικά ό ρια των
  Δήμων.
  Ο σκοπός της κατασκευής εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου
  Ναυπλιέων και του Δήμου Επιδαύρου, σε συμφωνία με το ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο
  για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις», είναι:
  o Η παροχή προστασίας προς τα αδέσποτα ζώα από θανάτωση, βασανισμό, κακοποίηση.
  o Η πρόληψη κινδύνων για τους ανθρώπους που συνδέονται με την ανεξέλεγκτη παρουσία
  ζώων στο πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου Κορινθίων και στην ευρύτερη περιοχή.
  o Η συμβολή στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα σεβασμού του φυσικού και
  πολιτισμικού περιβάλλοντος η προστασία της ζωής και της υγείας των κατοίκων και η
  κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης, άμεσης βοήθειας και θεραπείας.
  o Η συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού που
  επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.
  o Η αποτροπή ευθανασίας των ζώων και διάθεσής τους για πειράματα.
  o Η αποτροπή και προστασία των πολιτών στο ελάχιστο από επιθέσεις που υφίστανται
  λόγω των αδέσποτων, με τον εγκλεισμό τους στο κέντρο αδέσποτων.
  o Τα ατυχήματα στους δρόμους, που γίνονται με υπαιτιότητα των αδέσποτων και κυρίως
  των τροχαίων.
  o Ο τουρισμός, με τη κακή εικόνα που παρουσιάζεται προς τους επισκέπτες, όταν αμέτρητα
  αδέσποτα κυκλοφορούν στους δρόμους, καθώς επίσης και τα τραυματισμένα στις άκρες
  των δρόμων.
  Δεδομένου ότι:
  • ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και
  επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου,
  • ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές
  υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν
  λόγω έργου,
  τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,
  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την
  οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου
  της.
  ΑΡΘΡΟ 1
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας
  υλοποίησης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» («το
  Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
  Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης,
  ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της
  αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι του Υπουργείου Εσωτερικών, και
  να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):
 8. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των
  απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
 9. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
 10. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
  ΙI»
 11. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
 12. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία
  Δημοσίων Συμβάσεων.
 13. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον
  Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
 14. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
 15. Παρακολούθηση χρηματοροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού
  του Έργου.
 16. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του.
 17. Παράδοση του Έργου στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική
  τεκμηρίωση.
  ΑΡΘΡΟ 2
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
  Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
  2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
  • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
  υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των
  απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
  • Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τον χώρο το οποίο θα γίνει η υλοποίηση
  του Έργου.
  • Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη
  διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου
  Πράξης.
  • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
  σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
  • Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με
  οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
  • Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας
  ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
  • Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την
  προβολή του Έργου.
  2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
  • Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου
  • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
  προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
  • Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού
  και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στο Υπουργείο
  Εσωτερικών.
  • Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης
  και την υποβολή του στο Υπουργείο Εσωτερικών, και να προβαίνει στις απαιτούμενες
  τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
  • Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης.
  • Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
  • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή
  των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο
  λειτουργίας του.
  • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των
  σχετικών συμβάσεων.
  • Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε
  συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.
  • Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
  • Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία
  με τον Κύριο του Έργου.
  • Να καλύψει από ίδιους πόρους του ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την
  οικονομική διαφορά που προκύπτει για την υλοποίηση της πράξης.
  Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης
 • διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει εκπονήσει όλες τις υφιστάμενες μελέτες, οι
  οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
  Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την
  εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του
  Έργου.
  ΆΡΘΡΟ 3
  ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης
  ανέρχεται στο ποσό των 862.155,88 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
  Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής
  Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείο Εσωτερικών, εφόσον τροποποιηθούν
  όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.
  Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που
  υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
  ΑΡΘΡΟ 4
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την
  ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης
  στον Κύριο του Έργου.
  H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε
  τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής
  Επιτροπής Παρακολούθησης.
  ΑΡΘΡΟ 5
  ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
  2α του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία
  «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Ναύπλιο.
  Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
  • έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, που ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με
  τον αναπληρωτή του
  • δύο (2) εκπροσώπους του Φορέα Υλοποίησης με τους αναπληρωτές τους
  Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα
  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI», οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής
  Παρακολούθησης.
  Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση
  όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
  και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν
  υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου
  μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης
  της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η
  επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την
  ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
  Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
  αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως
  εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και
  τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί
  μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
  Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που
  έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη
  της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από
  αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών
  επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα
  ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι
  δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
  Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε
  από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά
  της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
  μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον
  οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της
  σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη
  αφού υπογραφούν .
  Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι
  αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων
  μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
  Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
  καθορίζονται με αποφάσεις της.
  ΑΡΘΡΟ 6
  ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
  Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
  ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από
  τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να
  αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
  ΑΡΘΡΟ 7
  ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
  Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
  έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο
  Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.
  ΑΡΘΡΟ 8
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
  Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των
  τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας
  υλοποίησης.
  ΑΡΘΡΟ 9
  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
  Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των
  όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
  Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του
  Ναυπλίου.
  ΑΡΘΡΟ 10
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
  Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο
  των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
  η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
  ΑΡΘΡΟ 11
  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από
  τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης
  ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η
  παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
  11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα
  συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του)
  στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας
  Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του
  Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη
  διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα
  παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’
  οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα
  ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
  11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή
  λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να
  μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
  διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου,
  οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του
  Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
  ΑΡΘΡΟ 12
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον
  εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
  Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος
  ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση
  στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν
  μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από
  υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται
  από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
  Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη
  των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε
  συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στο Υπ. Εσωτερικών.
  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 1. Για τον Διαδημοτικό Σύνδεσμο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Ναυπλίου – Επιδαύρου
  Ο ……………………..
  ………………………………
 2. Για το Δήμο Ναυπλιέων,

Ο Δήμαρχος ………………………….
……………………………………….
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 1. Τίτλος Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
  1.1 τίτλος υποέργου 1
  Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου για κτίριο Διοίκησης και
  προκατασκευασμένου οικίσκου για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς
  χωρητικότητας 72 ζώων
  Περιλαμβάνει την απαραίτητη προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων για
  την φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνολικής χωρητικότητας 72 ζώων, εντός του προς
  αξιοποίηση οικοπέδου, με τις απαραίτητες υποδομές για την ύδρευση και αποχέτευση τους, έτσι
  ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κτίρια – καταφύγια μικρών ζώων συντροφιάς .
  Συγκεκριμένα προβλέπεται στον χώρο της μελέτης να εφαρμοσθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις
  :
 2. Καθαρισμός και διαμόρφωση του χώρου για την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων
  οικίσκων
 3. Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου για κτίριο Διοίκησης
 4. Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων για την φιλοξενία αδέσποτων
  ζώων συντροφιάς συνολικής χωρητικότητας 72 ζώων
 5. Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης
 6. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την δημιουργία σηπτικής δεξαμενής και
  απορροφητικού βόθρου
 7. Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών για το κτίριο Διοίκησης
 8. Προμήθεια και τοποθέτηση απαιτούμενου εξοπλισμού για το κτίριο Διοίκησης
 9. Προμήθεια του εξοπλισμού του κτηνιατρείου του καταφυγίου των αδέσποτων ζώων
 10. Προμήθεια ημιφορτηγού αυτοκινήτου τύπου VAN
  Οι εργασίες των συνδέσεων με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) θα
  πραγματοποιηθούν και θα πληρωθούν ιδιαίτερα με απολογιστικές εργασίες στον Ανάδοχο. Ο
  οικίσκος θα τοποθετηθεί σε υπάρχουσα βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Όλες οι άδειες που θα
  απαιτηθούν θα εκδοθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπλιέων.
  1.2 τίτλος υποέργου 2
  Προμήθεια εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών περισυλλογής και φροντίδας
  αδέσποτων ζώων
  Αφορά εξοπλισμό για το καταφύγιο ζώων συντροφιάς που πρόκειται να εξυπηρετεί τις ανάγκες
  του Δήμου Ναυπλιέων και του Δήμου Επιδαύρου. Τα παραδοτέα του υποέργου είναι:
  Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
  1
  Προμήθεια Βρόγχου
  σύλληψης σκύλου ΤΕΜ 3
  2
  Προμήθεια Βρόγχου
  σύλληψης μεγαλόσωμου
  σκύλου
  ΤΕΜ. 3
  3
  Προμήθεια λαβίδας
  σύλληψης γάτας ΤΕΜ.
  3
  4
  Προμήθεια απόχης σύλληψης
  μικρόσωμων ζώων ΤΕΜ.
  2
  5
  Προμήθεια ανταλλακτικού
  διχτυού για την απόχη ΤΕΜ.
  3
  6
  Προμήθεια αναδιπλούμενης
  παγίδας γάτας ΤΕΜ. 15
  7
  Προμήθεια παγίδας γάτας
  ανοξείδωτη ΤΕΜ. 12
  8
  Προμήθεια πλαστικού
  φίμωτρου σκύλων για
  μικρόσωμα ζώα
  ΤΕΜ.
  6
  9
  Προμήθεια πλαστικού
  φίμωτρου σκύλων για
  μεσαίου μεγέθους ζώα
  ΤΕΜ.
  6
  10
  Προμήθεια πλαστικού
  φίμωτρου σκύλων για
  μεγαλόσωμα ζώα
  ΤΕΜ.
  6
  11 Προμήθεια περιλαίμιου
  σκύλων φάρδους 18mm ΤΕΜ. 80
  12 Προμήθεια περιλαίμιου
  σκύλων φάρδους 25mm ΤΕΜ. 80
  13 Προμήθεια οδηγού
  συγκράτησης σκύλου ΤΕΜ. 10
  14
  Προμήθεια οδηγού
  συγκράτησης σκύλου με
  θηλιά
  ΤΕΜ. 10
  15 Προμήθεια μανικιού

  μανσέτας ασφαλείας ΤΕΜ.
  5
  16 Προμήθεια γαντιών
  ασφαλείας ΤΕΜ.
  5
  17 Προμήθεια φορείου
  μεταφοράς ζώων ΤΕΜ.
  4
  18 Προμήθεια πλαστικού
  κλουβιού Ι ΤΕΜ. 15
  19 Προμήθεια πλαστικού
  κλουβιού ΙI ΤΕΜ.
  4
  20 Προμήθεια μεταλλικού
  αναδιπλούμενου κλουβιού ΤΕΜ.
  4
  21 Προμήθεια συσκευής
  ανάγνωσης (scanner) ΤΕΜ. 11
  22 Προμήθεια αυτόματων
  ποτιστρών ΤΕΜ 45
  23 Προμήθεια ηλεκτρονικών
  ταυτοτήτων ΤΕΜ. 90
  24 Προμήθεια tablet ΤΕΜ. 1
  Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους των προδιαγραφών της μελέτης, θα
  είναι από υλικά άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία
  προορίζεται. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει με ορθό τρόπο τoν προβλεπόμενο εξοπλισμό στις
  προβλεπόμενες από την μελέτη κατάλληλες θέσεις πριν παραδοθεί σε χρήση. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος
  θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να είναι σε συνεχή συνεννόηση και επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία
  καθ΄ όλη της διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.
  1.3 τίτλος υποέργου 3
  ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
  Αφορά την παροχή κτηνιατρικών πράξεων για το καταφύγιο ζώων συντροφιάς που πρόκειται να
  εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου Ναυπλιέων και του Δήμου Επιδαύρου. Τα παραδοτέα του
  υποέργου είναι:
  Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
  1
  ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ
  ΣΚΥΛΟΥ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ
  ΠΡΑΞΕΙΣ
  ΤΕΜ 27
  2
  ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ
  ΣΚΥΛΟΥ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ
  ΠΡΑΞΕΙΣ
  ΤΕΜ. 27
  3
  ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΗΛΥΚΗΣ
  ΓΑΤΑΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ
  ΠΡΑΞΕΙΣ
  ΤΕΜ. 27
  4
  ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
  ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΤΕΜ. 31
  5
  ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
  ΕΝΗΛΙΚΗΣ ΓΑΤΑΣ ΤΕΜ. 31
  6
  ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
  ΚΟΥΤΑΒΙΟΥ ΤΕΜ. 33
 11. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): Διαδημοτικός Σύνδεσμος Περίθαλψης Αδέσποτων
  Ζώων Συντροφιάς Ναυπλίου – Επιδαύρου
 12. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Δήμος Ναυπλιέων
 13. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
  ΖΩΩΝ
 14. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : Οικόπεδο που εμφαίνεται στο τοπογραφικό
  διάγραμμα χωροθετημένο στη θέση «Κράνι» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
  Επιδαύρου.
 15. Προϋπολογισμός
  Προϋπολογισμός υποέργου 1 818.400,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%
  υπ. αρ.8/2022 Μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας
  Δ. Ναυπλιέων
  Προϋπολογισμός υποέργου 2 21.894,68 ευρώ με ΦΠΑ 24%
  υπ. αρ. 9/2022 Μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας
  Δ. Ναυπλιέων
  Προϋπολογισμός υποέργου 3 21.861,20 ευρώ με ΦΠΑ 24%
  υπ. αρ. 40/2022 Μελέτη Τεχνικής
  Υπηρεσίας Δ. Ναυπλιέων
  Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 862.155,88 ευρώ με ΦΠΑ 24%
  7.Διάρκεια υλοποίησης
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
  Διάρκεια σε μήνες
  υποέργο 1
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ
  ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ
  ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 72 ΖΩΩΝ
  εννέα (9) μήνες
  υποέργο 2
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
  τρεις (3) μήνες
  υποέργο 3
  ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
  ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
  τρεις (3) μήνες
  Σύνολο Πράξης εννέα (9) μήνες
  Καλείται το Σώμα να αποφασίσει σχετικά .
  Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την αρ. πρ. 8914/ 26-05-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  του Δήμου Ναυπλιέων , την ισχύουσα νομοθεσία ( τις διατάξεις του άρθρου 65 και 67 του Ν. 3852/10 ,
  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ
  55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20] (ΥΠ.ΕΣ.
  εγκ.426/77233/13.11.2020) και μετά τη γνωστοποίηση ψήφου τεσσάρων εκ των συμμετεχόντων μελών
  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  Αριθμός Απόφασης 2/2022
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα
 16. Την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης ως εκτέθηκε ανωτέρω για την
  υλοποίηση της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
  με σκοπό την κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του
  Δήμου Ναυπλιέων και του Δήμου Επιδαύρου ως παρακάτω.
 17. Την έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ
  ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 72
  ΖΩΩΝ» προϋπολογισμού 818.400,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%
 18. Την έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» προϋπολογισμού 21.894,68 ευρώ
  με ΦΠΑ 24%.
 19. Την έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» προϋπολογισμού 21.861,20
  ευρώ με ΦΠΑ 24%.
 20. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» προϋπολογισμού 862.155,88 ευρώ με ΦΠΑ 24% στον
  Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
  δήμων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» από τον Δήμο Ναυπλιέων
 21. Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης XΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με αρ.
  πρωτ. 78944/27-10-2021 του Υπουργείο Εσωτερικών
 22. Την κάλυψη με ιδίους πόρους του Δήμου Ναυπλιέων ή από άλλο χρηματοδοτικό
  πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει
 23. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για να προβεί στην υπογραφή κάθε σχετικού
  εγγράφου που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης
  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Ν.Π. «Διαδημοτικού συνδέσμου περίθαλψης
  αδέσποτων Ζώων συντροφιάς Ναυπλίου- Επιδαύρου» για τις περαιτέρω ενέργειες.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ
  Ζέρβας Χρήστος
  Ζαφείρης Αναστάσιος
  Χρόνης Αναστάσιος
  Λέντζος Παναγιώτης
  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  ΝΕΑ ΤΙΡΥΝΘΑ, 27-5-2022
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Related Articles

Back to top button